Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Tak właśnie będzie, ponieważ coś we mnie pierdoli geometrię czasu. Coś we mnie odpierdala szopkę pod tytułem: tęsknię.
— Marcin Orliński "Tętno"
5655 c8d0
Reposted fromkaraibski karaibski viahyypia hyypia
6259 85cc 500
"Kruki i wrony rozdziobią nasze ciała."
Reposted fromnalka nalka viaparadus000 paradus000
0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaparadus000 paradus000
4147 116d 500
Reposted fromkotowate kotowate viaparadus000 paradus000
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viaparadus000 paradus000
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vialip lip
9541 4e49
Reposted fromnyaako nyaako viaparadus000 paradus000
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaparadus000 paradus000
6067 915b
9654 19b9 500
5125 7120 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaznikajac znikajac
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viajakubzulczyk jakubzulczyk
  • Me: *gets out of bed*
  • Me: I regret this decision immediately
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viachansontriste chansontriste
8065 db80
Reposted fromadzix69 adzix69 vialacrimas lacrimas
1555 4be3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl